Haidh ke dino me Durood parhna

Q:

1. Kiya durood-e-Ebrahim periods ke days me parh sakte he?

2. Kiya wuzu ke baghair bhi parh sakte normal days me?

A:

1. Jee.

2. Jee.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)