Gumshuda cheez ko rakh lena

Q: Agar koyi paisa ya phir koyi qeemti cheez road par mil jaye to usko rakh lena aur use ker lena Islam me jaiz he ya phir chori he?

A: Agar uske zaai` hone ka andesha na ho to usko chor diya jaaye. Aur agar zaai` ya chori ho jaane ka andesha ho to usko utha karke i`laan kare ke ye gumshuda cheez mere paas he aur jo uska maalik ho to woh aa karke uska pata bataade.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)