Mazaaq me nikaah karna

Q: Meri ek dost ne dosto ke saath beth kar mazaaq me qabool he kaha aur larki ne bhi kaha. Phir yaad nahi ke 3 baar bola tha ke nahi. Na haq mahar tha na ghar wale. To aisa nikaah hojaye ga?

A: Iejaab wa qubool karne se nikaah mun'aqid ho jata he jabke gawaah aur shaahid bhi moujood he.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)