Kiya sajdah Allah Ta'ala ke liye hota he?

Q: Mere zehen me sawal aaya ke hum jab sajde ki baat karte hae to kiya hamara sajda Allah ke liye hota he ya hum literally Allah ko sajda kar rahe hote he jis tarah farishto ne Adam (alaihis salaam) ko kiya tha?

A: Sajdah to Allah Ta`ala hee ka hota he.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)