Shadi se pehle sasural se paisa leker karobar karna

Q: Shadi se pehle sasural se paisa leker karobar karna jaiz he kiya?

A: Haraam nahi he. Albatta is tarah se karna ye adab aur izzat ke khilaaf he.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)