Tahajjud ki namaz choot jaana

Q: Agar tahajjud ki namaz ek din choot jaye to iss ka gunah to ni he?

A: Gunah nahi he.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)