Kiya Allah ke Rasool nafs se paak he?

Q: Kiya Allah ke Rasool nafs se paak he?

A: Tamaam Ambiyaa shaytaan aur nafs ki sharaarat se masoom aur mahfooz he.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)