Talaaq ke bad biwi ko mahr aur sona dena

Q: Talaq dene ke baad mahr biwi haq he? Is mamle may mujhe ye bataye jo shaadi ke waqt nikaah me mahr likhaya jaata he, sirf wohi mahr dena chahiye ya uske saat biwi ke ghar wale jo kuch sona aur kuch jo bhi diye honge shaadi se pehle aur shaadi ke baad, wo sab kuch dena chahiye? 

A: Mahr ke alawah aur hadya dena dharoori nahi.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)