Namaaz se pehle niyyat kaise kare?

Q: Namaz akele parhte waqt aur jamaat ke saat khud imam bannke parhate waqt niyyat karne ka saheeh tarika bataye.

A: Dil me niyyat karle ke fula namaaz parh raha hu aur agar imaam ho to muqtadi ka imaam hone ki niyyat bhi karle.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)