Hifaazat ke liye paise ko bank me rakhna

Q: Islam me sood lena aur dena mana he. Isi liye bank me paisa rakhna bhi gunah he. Mujhe saving ke liye halal tariqa bataye.

A: Mahaz hifaazat keliye bank ka istimaal karna ulama ne durust bataya. Us par jo sood aata he usko kisee ghareeb ke haath me sadaqah me dede.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)