Aurat parda pehen kar job karna

Q: Kiya aurat parde me reh ke jaiz maqasid ke liye job aur wakalat karsakti he? Agar ahkaam poore kare.

A: Aurat keliye dharoori he ke makaan me rahe aur makaan me rehte huwe koi pesha kare to durust he.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)