Haidh ki haalat me tasbih parhna

Q:

1. Kiya aurat periods ki haalat me shumari par tasbih parh kar sakti he?

2. Kiya aurat shumari ko hath laga sakti he?

A:

1. Parhna durust he.

2. Jee ha.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)