Qasam ko khatam karna

Q: Biwi ko kisi kaam say roknay ke liye talaaq ki qasam dena owr kuch dino baad os qasam ko khatam karna ho showhar ko to?

A: Qasam ko khatam nahi kar sakte.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)