Allah ke ghusse ko thanda karne ki asbaab

Q: Allah ke ghusse ko thanda karne ki asbaab kiya he?

A: Khuda ki taraf tadarru' wazaari karna ro ro kar Khuda Ta`ala se taubah wa istighfaar kar aur uski khusoosi raham wa karam ka bheek maangna aur jo logo ke huqooq pamaal huwe usko saheeh karne ki koshish karna.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)