Mushkil waqt me ghar ki chat par azaan dena

Q: Mushkil waqt me ghar ki chat par azaan dene ka amal Qu'raan aur sunnat ki roshni me bayaan karen?

A: Ye amal Quraan aur Hadith se saabit nahi. Dushwaari aur mushkilaat ke zamaane me, aadmi ko chahiye ke Allah Ta’ala ki taraf rujoo kare aur tawba kare. Namaaz ko waqt par parhe aur ghunaaho se parhez kare.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)