Quraan Paak ke bare me ya Hadith ki bato ke bare ye kehna ke kiya bakwas he ye

Q: Agar Quraan Paak ke bare me ya Hadith ki bato ke bare me naoozubillah kisi ki zuban se ye nikal jaye ke kiya bakwas he ye naoozubillah ek dum se dil me aaya aur zuban se nikal gaya aur tabhi toba karke kalimah parh liya to kiya wo shakhs Islam me he ya nahi?

A: Agar uske hosh aur hawaas saheeh the aur ye alfaaz kehdiya to Islam se khaarij ho gaya. Taubah karke kalimah ki tajdeed karle aur Khuda Ta`ala ko wa'da karle ke ayse ghalat baat nahi karega to Allah Ta'ala taubah qabool karega.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)