Taalib-e-ilm par kharch karne waale ki fazeelat

Q: Agar koi deeni taleem hasil kar raha hu aur uss ki taleem ke ikhrajat main aap bhi hissa daal rahe hu tu iss ki kiya fazeelat hai?

A: Jo deeni taleem haasil kar raha ho to uske thawaab me kharch karne waale bhi shareek hoga.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)