Gloves pehen kar suwar ka gosht ko haat lagana

Q: Kiya gloves pehen kar suwar ka gosht ko haat lagaya ja sakta hai restaurant pe?

A: Kisee bhi soorat me bhi usko haath na lagaaye, suwar na sharaab.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)