Aaga khani larki aur sunni larke mai shadi

Q: Aaga khani larki aur sunni larke mai shadi ho sakti hai? Agar koi gunjaish hai Deen mai tou kis sharait par shadi ho sakti hai?

A: Hamaare Ulama ke nazdeek ye log seedhe se musalmaan nahi he. Pas ghayr musalmaan se kayse nikaah durust ho sakta he

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)