Punj paara smane rakh kar namaaz parhna

Q: Hum namaaz pharte waqt saamne punj paara rak ke surha dekh ke pharte the. Maloom para ke aisa pharna sahi nahi he kya hamari wo namaaze ada nahi huwi?

A: Is tareeqe se namaaz nahi hoti he. Jitne namaazo ku tumne is tarah parhi in sab ki qadha karlo.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)