Dopatta ke baghair wudhu karna

Q: Kya aurat ka wuzu beghair dopatay ke ho jata hai jaisa ke aurten dopta sar se utaar ke wuzu krti hn? Or doosra sawaal ye he ke kya ghair mahram ko daikhnay se wudhu toot jayega chahe ghalti se ya jan boojh ke dekha jaye?

A:

1. Jee

2. Nahi

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)