Baal par khidaab lagana

Q: Meri shaadi abhi nahi hui hai mera hair aage se white white ho gya hai. Kya colour use kar skte hai?

A: Jee ha. Khidaab lagana jaaiz he lekin siyaah rank ke khidaab se parhez karo.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)