Haiz ki haalat me taubah karna

Q: Haiz ke dino main tauba parna kya jaaiz hai?

A: Jee.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)