Joota pehenna jis par kuch likha huwa he

Q: Shoes ky sole par koi hindsa riyazi ka likha hota aur English k lafz b hotay hain kia in par paon rakhnay se gunah hota q k jota to pehna jata hai aur phir uss par paon aaty hain.

A: Shubah ho to woh huroof ko mita do.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)