Kya mani paak he?

Q: Kya mani khud paak hai yaani agar hamari mani kahi kapdon wagaira par lagi hai or ghusl karne ke phir kapdon par mani jo lagi thhi wahi phir se hamare kapdon par lag jai to kya hukm kya phir se ghusl wajib hoga ya nahi kehne matlab a ke kya sirf shahoot se nikalne se hi ghusl farz hota hai ya kahi se lagne se bhi

A: Mani napaak he. Agar kapre par aawe to us ko dolo.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)