Mannat ka khana kaisa hai?

Q: Mannat ka fruit khaa liya. Jub pata chala ke ye ghalat hai to Allah se maafi bhi mangi. Mazeed kiya karna chaahiye ke Allah naraz na ho.

A: Taubah kare aur us jaisa fruit sadaqah me de de.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)