Majboor hokar ke khula naama par dastakhat dena

Q: Mujhe jabran khula namy sign krwye gaye. Showhar ne talaq nahi di kia ruju kia jaskta hai is surat mai?

A: Agar bilkul majboor hokar ke dastakhat kia to majboor ka dastakhat khula nama me mu`tabar nahi.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Category: