Patti ke oopar masah karna

Q: Agar kisi per gusal faraz huwa ho lekin un ke body ke kuch hissa per pati huwi ho ke pani nahi ponch sakta waha tak to phir kaisa gusal kara ga?

A: Agar zakham ya chowt ki wajah se us uzu ke oopar patti baandhi gayi aur paani ka lagna zakham ke liye muzir hoga, to patti ke oopar masah kar le.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)