Kis ki qurbaani pehle kare, zinda logo ki ya marhoomo ki?

Q: Mera sawal ye hai ki agar ham maali halat se thode pareshan ho toh hume pehle jo log zinda aur jinpe qurbani farz hai unke naam ki qurbani karni chahiye ya marhoom logo k naam ki qurbani karni chahiye.

A: Dono keliye.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)